Cách fix lỗi CSS giao diện và trang admin bị chuyển hướng vòng lặp khi cài Wordpress Multisite trên Nginx

by X Công Nghệ

Khi tiến hành cài Wordpress Multisite trên server Nginx, đặc biệt là cài Multisite Subdirectories chúng ta sẽ thường gặp 2 lỗi phổ biến là lỗi giao diện và lỗi không truy cập được trang wp-admin.

Lý do gây ra lỗi này là bạn chưa rewrite lại URL cho site con khiến URL trang admin bị lỗi, cũng như URL đến các file .css, .js bị lỗi 404 gây ra lỗi giao diện hiển thị không chính xác.

Để khắc phục lỗi này, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở SSH, tìm đến file cấu hình của tên miền ví dụ là yourdomain.com.conf. Nếu bạn không biết nó nằm ở đâu thì dùng dòng lệnh dưới đây để tìm:

find / -name yourdomain.com.conf

Bước 2: Mở file cấu hình tên miền trên bằng trình soạn thảo vi bằng cách chạy dòng lệnh như ví dụ dưới đây:

vi /usr/local/nginx/conf/conf.d/yourdomain.com.conf

Bước 3: Tìm đoạn code sau, hoặc tương tự

access_log /var/log/nginx/yourdomain.com.access.log;
error_log /var/log/nginx/yourdomain.com.error.log;
root /home/forge/yourdomain.com;
index index.php;

Bước 4: Thêm đoạn code này xuống phía dưới đoạn code trên

if (!-e $request_filename) {
rewrite /wp-admin$ $scheme://$host$uri/ permanent;
rewrite ^(/[^/]+)?(/wp-.*) $2 last;
rewrite ^(/[^/]+)?(/.*\.php) $2 last;
}

Bước 5: Nhấn Ctrl + C, sau đó nhấn :wqEnter để lưu file và thoát trình soạn thảo vi

Bước 6: Chạy dòng lệnh service nginx restart để khởi động lại NGINX là xong.

Xem Thêm