Những câu lệnh SQL thao tác với sản phẩm Woocommerce trang bán hàng Wordpress

by Administrator

Dưới đây là những câu lệnh SQL thông dụng để thao tác tìm kiếm, cập nhật sản phẩm trên website bán hàng Wordpress sử dụng Woocommerce.

1. Câu lệnh SQL tìm tất cả các sản phẩm trùng tên nhau trong Woocommerce:

SELECT post_title, COUNT(*) AS duplicate_count
FROM wp_posts
WHERE post_type = 'product'
GROUP BY post_title
HAVING COUNT(*) > 1;

2. Câu lệnh SQL tìm tất cả các ID sản phẩm không có hình ảnh đại diện (Featured Image) trên Woocommerce:

SELECT p.ID
FROM wp_posts p
LEFT JOIN wp_postmeta pm ON p.ID = pm.post_id AND pm.meta_key = '_thumbnail_id'
WHERE p.post_type = 'product'
AND pm.meta_id IS NULL;

3. Câu lệnh SQL thay đổi tất cả các số 2023 trong tiêu đề sản phẩm Woocommerce thành số 2024:

UPDATE wp_posts SET post_title = REPLACE(post_title, '2023', '2024') WHERE post_type = 'product';

4. Câu lệnh SQL thay đổi tất cả các số 2023 trong đoạn trích sản phẩm Woocommerce thành số 2024:

UPDATE wp_posts SET post_excerpt = REPLACE(post_excerpt, '2023', '2024') WHERE post_type = 'product';

5. Câu lệnh SQL thay đổi tất cả các số 2023 trong nội dung sản phẩm Woocommerce thành số 2024:

UPDATE wp_posts SET post_content = REPLACE(post_content, '2023', '2024') WHERE post_type = 'product';

6. Câu lệnh SQL thay thế chuỗi cố định trong link out tất cả sản phẩm Woocommerce thành một chuỗi khác:

UPDATE wp_postmeta
SET meta_value = REPLACE(meta_value, 'http://', 'https://')
WHERE meta_key = '_product_url';

7. Câu lệnh SQL thêm một chuỗi bất kỳ vào cuối link out tất cả sản phẩm Woocommerce:

UPDATE wp_postmeta
SET meta_value = CONCAT(meta_value, '?abcxyz')
WHERE meta_key = '_product_url';

8. Câu lệnh SQL sửa tên nút mua hàng từ “Mua Ngay” thành “Mua Luôn” cho tất cả sản phẩm Woocommerce:

UPDATE wp_postmeta
SET meta_value = 'Mua Luôn'
WHERE meta_key = '_button_text'
AND meta_value = 'Mua Ngay';

9. Câu lệnh SQL thay thế tên miền cũ bằng tên miền mới trong database Wordpress khi chuyển website sang tên miền mới:

UPDATE wp_options SET option_value = REPLACE(option_value, 'xcongnghe.com', 'demo.xcongnghe.com');

UPDATE wp_posts SET post_content = REPLACE(post_content, 'xcongnghe.com', 'demo.xcongnghe.com');

UPDATE wp_postmeta SET meta_value = REPLACE(meta_value, 'xcongnghe.com', 'demo.xcongnghe.com');

10. Tìm tất cả các URL trong bảng wp_wpcc_urls mà có is_saved = 1 và saved_post_id là NULL:

SELECT * FROM wp_wpcc_urls WHERE is_saved = 1 AND saved_post_id IS NULL;

Hy vọng các bạn sẽ có thêm thông tin hữu ích để sử dụng và quản lý website bán hàng chạy bằng Woocommer Wordpress một cách hiệu quả!